.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Święty Wojciech - patron Akcji Katolickiej w Polsce

Święty Wojciech - patron Akcji Katolickiej w Polsce
Kalendarium Św. Wojciecha
 • około 956 - urodził się w czeskich Libicach,
 • 972 - 981 był uczniem szkoły arcybiskupiej w Magdeburgu,
 • 982 - został wybrany Biskupem praskim,
 • 29.06.983 - został konsekrowany w Weronie,
 • 983 - 990 zarządza diecezją praską,
 • 990 - wyjeżdża do Rzymu z zamiarem odbycia pielgrzymki do Jerozolimy; przyjmuje habit benedyktyński na Awentynie,
 • 992 - 995 wezwany ponownie do Pragi do zarządzania diecezją,
 • 993 - zakłada klasztor benedyktyński w Brzewnowie pod Pragą,
 • 995 - w wyniku zatargów w Pradze chroni się ponownie w klasztorze na Awentynie,
 • 996 - pielgrzymuje do grobów: Św. Marcina w Tours, Św. Dionizego w St.Denis, Św. Benedykta we Fleury,
 • 01/02.997 - zakłada klasztor "Ad Mestris Locum" (Pecsuarad),
 • 997 - przybywa do Gniezna na dwór Bolesława Chrobrego,
 • 04.997 - podejmuje misję na ziemi Prusów,
 • 23.04.997 - ginie męczeńską śmiercią,
 • przed 02.12.999 - kanonizowany.

Akt poświęcenia Akcji Katolickiej Chrystusowi Królowi

Akt poświęcenia Akcji Katolickiej Chrystusowi Królowi
   Panie nasz, Jezu Chryste, Najwyższy Królu, Ojcze pełen dobroci i Mistrzu pełen mądrości. Zapaleni Twoją miłością przychodzimy do Ciebie by się całkowicie oddać Twemu Królestwu Sercu Ojcowskiemu.
   Jezu Chryste, Boże i Królu nasz! Oto my dzisiaj oddajemy się uroczyście Twemu najłaskawszemu panowaniu: przyrzekamy Ci ponownie wierną i wytrwałą służbę pod Twoim zwycięskim sztandarem: postanawiamy szerzyć i umacniać Twoje Najświętsze Królestwo. Bądź wywyższony, pochwalony, uwielbiony, Chrystusie Królu Najmilszy, we wszystkich sercach, we wszystkich rodzinach, we wszystkich narodach, a zwłaszcza w naszym polskim narodzie! Jeżeli postanowiliśmy współpracować w Akcji Katolickiej, to tylko dlatego, że usłyszawszy Twój głos w sercach naszych, chcemy jemu być posłuszni.
   Jeżeli czegoś w Akcji Katolickiej szukamy, to tylko jednego, by ci ludzie Ciebie poznali, którzy Ciebie nie znają i ci Ciebie pokochali, którzy Ciebie nie miłują.
   Jeżeli możesz pracować dla Akcji Katolickiej, to ma to być dla Ciebie, który użyczasz nam ognia Swego serca, którego światło rozprasza ciemności, a ciepło życie daje.
   Twoje bowiem Boskie serce jest ośrodkiem naszej działalności. Ono to ożywia całą Akcję Katolicką. Poświęcamy się zatem dzisiaj, o Jezu, z całą świadomością i miłością przepojeni, przez najczystsze Serce Twoje i naszej Niepokalanej Matki, Twemu miłością gorejącemu Sercu, Twej Boskiej miłości i ślubujemy Tobie, że pracować pragniemy z miłości ku Tobie i dla Twego Kościoła, jako apostołowie prawdziwi, pełni miłości do Twojego zastępcy i sług Twych na ziemi wedle ich wskazań.
   Spraw by z Twego miłością gorejącego Serca spłynęło do dusz naszych światło, które nam wskaże to, co należy czynić i ciepło, które wleje w nas siłę do wykonania tego, abyśmy wszyscy byli prawdziwymi chrześcijanami, chrześcijanami nie z trwogi przed Tobą, lecz z miłości ku Tobie: żołnierzami Twymi, miłośnikami Twymi w tej mierze, że nie dość nam będzie samym przynależeć do Ciebie, lecz będziemy dążyli do tego, by również wszyscy bracia nasi stali się własnością Twoją - dopóki nie stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.
   Królewskie błogosławieństwo Twoje, o Jezu, niech nas prowadzi i niech będzie z nami teraz i na wieki. Amen.

Formacja i Duchowość Akcji Katolickiej

Formacja i Duchowość Akcji KatolickiejWstęp
   Art. 9 Statutu Akcji Katolickiej mówi między innymi, iż celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Programy formacyjne powstają na każdym poziomie działania Akcji Katolickiej, czy to krajowym, czy diecezjalnym, czy też parafialnym. W naszym stowarzyszeniu chodzi o to by z tej formacji przechodzić wzmocnionym do działania - czyli akcji.
   Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles Laici tak mówi o formacji: Jest to: "stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego".
 


Ksiądz Asystent Kościelny
   Na każdym szczeblu działalności Akcji Katolickiej, posiada ona swojego Asystenta kościelnego. Na szczeblu krajowym jest to powołany przez Konferencje Episkopatu Polski ks. Bp. Piotr Jarecki. W naszej diecezji jest nim aktualnie ks. Zbigniew Kucharski. Każdy Parafialny Oddział ma też Asystenta, którym z reguły jest ks. Proboszcz danej parafii. Asystentów w diecezji powołuje ks. Biskup Ordynariusz. Księża ci zapewniają łączność stowarzyszenia z Biskupem w diecezji, dbają o właściwą formację członków oraz czuwają nad czystością doktryny. Księża Asystenci mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach władz statutowych Akcji Katolickiej. Asystenci mają prawo zgłosić sprzeciw wobec uchwał władz Akcji Katolickiej w sprawach wiary i moralności. Organem rozstrzygającym sprzeciw jest Biskup diecezjalny.

"Asystent kościelny AK ma bardzo ważne zadania. Bez Asystenta kościelnego nie ma AK, on jest łącznikiem z Biskupem, inspiratorem inicjatyw, on zapewnia formację duchową i powinien zatroszczyć się w AK o przekazywanie tradycji. On nieustannie tworzy AK."
Pan Was Potrzebuje - Abp. J. Michalik

Wprowadzenie, cele, metody i środki AK

- Wprowadzenie
- Cele, metody i środki AK


Wprowadzenie
   Po raz pierwszy nazwą Akcja Katolicka posłużył się Papież Pius X w motu proprio z 18.12.1903 r. Do czasu wybuchu II wojny światowej Akcja rozwinęła się wspaniale w Polsce. Później mieliśmy kilkadziesiąt lat przerwy działalności stowarzyszenia. W styczniu 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich do starań o reaktywowanie struktur Akcji Katolickiej w III Rzeczpospolitej.
   Od początku istnienia w diecezji naszego, reaktywowanego stowarzyszenia, pragnieniem pierwszego prezesa oraz Zarządu było odpowiednie przekazanie wiedzy na temat Akcji wszystkim członkom, kandydatom i duchownym. Czynione to było poprzez rozprowadzane biuletyny krajowe i wydawanie biuletynów diecezjalnych. Dzisiaj nasze stowarzyszenie ma wypracowane procedury, Zarząd ma wiedzę jak prowadzić spotkania informacyjne na temat Akcji Katolickiej. Mamy chęć udostępnienia tej wiedzy na naszej stronie www. W materiałach tu umieszczonych zebrano wiedzę potrzebną do zapoczątkowania działalności stowarzyszenia w parafii, która jest "naturalnym" środowiskiem dla Akcji. Ze swojego doświadczenia wiemy, że np. strona z opracowanymi wzorami protokółów jest bardzo pomocna w pracy Parafialnego Oddziału.
   Cóż zatem pozostaje - zakładanie Akcji Katolickiej w następnych parafiach, a radością Zarządu DIAK będzie, jeśli ta strona będzie w tym pomocna.


Cele, metody i środki AK
   O celach, metodach i środkach działalności Akcji Katolickiej mówi Statut naszego stowarzyszenia w Art. 9:

cele:
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

metody:
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
- pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
- kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

środki:
- Akcja Katolicka może prowadzić:
- działalność oświatową i wychowawczą,
- działalność kulturalną i informacyjno - wydawniczą,
- działalność dobroczynną,
- działalność turystyczno - sportową,
- działalność gospodarczą."Przez Akcję Katolicką trzeba uwrażliwiać ludzi na polską kulturę bycia, szczerość i gościnność, na godność drugiego człowieka, na autentyczność chrześcijaństwa. AK ma wychowywać ludzi dla Kościoła i godnego życia."
Abp J. Michalik
 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.